Удостоверения на МОН

Начало » Образование » Курсове

Фирма

Предлага: Треинсофт ЕООД Телефон: 02/920 0239; 0887522036
е-mail: info@trainsoftbg.co...
ВИЖ Пълната информация за фирмата

Удостоверения на МОН


ЦПО „Треинсофт” е лицензиран от НАПОО за 10 професии и 17 специалности.
Повече информация можете да получите от сайта или по тел. 02/ 9200239. Обучението по специалностите е разпределено в учебни модули. Оптимизирайки непрекъснато учебното съдържание, за да отговаря на съвременните нужди от обучение „Треинсофт” организира краткосрочни обучения по тези модули.

Всеки един от модулите съдържа обучение по теория и практика. Обучението завършва с оценка, формирана от оценките по теория и практика за съответния модул.
Завършването на един модул може да се удостовери, съгласно чл.76 от Наредба №4 от 16.04.2003г.за документите за системата на народната просвета, с Удостоверение за професионално обучение.

Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва сполагане на държавни изпити по теория на професията и практика на професията, съгласно Наредба №3 от 15.04.2003г. за системата на оценяване.

Държавните изпити по теория и по практика на професията се провеждат но национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията. Оценяването на професионалните компетенции и на двата изпита е независимо и се извършва по единни национални критерии.

Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява, съгласно чл.76 от Наредба №4 от 16.04.2003г.за документите за системата на народната просвета със СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ.

Оценяването на знанията се осъществява на три нива - начално, междинно и изходно.
Оценките се поставят по шестобалната система. Издадените документи са одобрени от МОН и са международно признати, като сертификат удостоверяващ придобити компетенции.
Формите за обучение са присъствена /дневна или вечерна/ и дистанционна, групова и индивидуална.