Фирма

Предлага: Булпрогрес Телефон: 02/ 920-16-88, 920-69-70; 0898 25 65 34; 0898 25
е-mail: bulprogress@abv.bg;...
ВИЖ Пълната информация за фирмата

Специалности

www.bulprogress.comСпециалности - Гимназия:

ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА

Специалността ,,Икономическа информатика” е нова, модерна специалност, която има за цел да обучи учениците и да им даде образователен ценз, адекватен на изискванията на съвременните фирми, използващи високо интелигентни технологии и софтуерни продукти. Учебният план дава възможност на учениците да усвоят теоретични знания и умения за работа в среда на съвременните информационни технологии, да придобият опит самостоятелно да се справят в работата си със съответните програмни продукти и свободно да ги прилагат в конкретните дейности и сфери.

Учебни дисциплини с приоритетно значение за специалността :
- Алгоритмични езици;
- Теория на програмирането;
- Проектиране на програмни продукти;
- Програмиране на УИС и УИС на фирмата;
- Компютърни мрежи;
- Компютърни архитектури;
- Операционни системи;
- Структури от данни;
- Експлоатация на програмни продукти в икономиката;
- Бизнес чужд език и др.

Учебна практика
В края на миналата учебната година ученицитe, изучаващи специалност ,,Икономическа информатика”, бяха на триседмична учебна практика в световния търговски център на фирма IBM, филиал София, където под ръководството на екип от компютърни специалисти, оглавяван от генералния мениджър на фирмата Иван Попов, поставиха началото на своя професионален стаж в реална среда и получиха сертификати от IBM.


МЕНИДЖМЪНТ В ТУРИЗМА

Специалността ,,Мениджмънт в туризма” има за цел да запознае учениците със същността на професията мениджър и нейното приложение в практиката, тъй като туризмът е приоритетно направление в икономиката на България. Учебният план дава възможност на учениците да усвоят теоретични знания в областта на туристическия мениджмънт, както и да се запознаят с основните изисквания при обслужване на клиенти от различните работни звена в хотела, в туристическата агенция и бизнес центровете. Уникалността на учебните програми дава възможност на учащите да придобият и специализирани познания в областта на туроператорската, агентската и транспортната дейност на туристическите фирми.

Учебни дисциплини с приоритетно значение за специалността :
- Технология на хотелиерството;
- Технологично оборудване в хотела;
- Фирмена култура и работа с клиенти;
- Информационно осигуряване на фирмата;
- Кетеринг;
- Туроператорска, агентска и транспортна дейност;
- Екскурзоводство и анимация;
- Икономика и мениджмънт в туризма;
- Микро и макроикономикс;
- Финансови и валутни отношения в туризма;
- Основи на правото и правните отношения в туризма;
- Бизнес чужд език и др.

Учебната и производствената практика:
Практиката се провежда се в 14 хотела (,,Родина”, ,,София”, ,,Централ Форум”, Лозенец”, ,,Шератон”, ,,Лион”, ,,Европа” и др.) и в 8 туристически агенции (,,Тангратур”, ,,Бултур”, ,,Политурс”, ,,Екотурс”, ,,Център за туристическо обслужване” и др.) на територията на град София като учебна - през цялата учебна година, и производствена - в края на учебната година (започва на 15 юни и продължава три седмици). След приключване на практиката учениците полагат изпит по програмата на УП ,,Практика в хотелиерството” и получават ежегодно сертификат за завършено ниво на практическо обучение.


СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ

Специалността „Счетоводна отчетност” има за цел да подготви и обучи учениците по професията ,,счетоводител” на ниво счетоводно обслужване на фирмата. Това е една от най-старите и популярни професии в България. Нейното изучаване е свързано с овладяването на основните икономически дисциплини, различните счетоводни науки, техните компютърни приложения и детаилното познаване на Закона за счетоводството и новите счетоводни стандарти. В учебния план на специалността са залегнали много практики под формата на решаване на счетоводни задачи.

Учебни дисциплини с приоритетно значение за специалността :
- Счетоводство на фирмата;
- Банково и бюджетно счетоводство;
- Данъчен и финансов контрол;
- Счетоводни стандарти;
- Компютърно счетоводство;
- Отчитане на външнотърговски сделки;
- Икономика и менниджмънт на фирмата;
- Пари, банки, парична политика;
- Борси и борсови операции;
- Бизнес чужд език и др.

Учебната и производствената практика:
се провеждат във фирмите: ,,Данъчен консулт”ООД, ,,Международни прояви”ООД, ,,Финансова къща ,,Марджин”, откъдето учениците получават сертификати за завършено ниво на практическо обучение.


Специалности - Колеж:

С ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Специалности с придобиване на четвърта квалификационна степен

  • ,,Фирмен мениджмънт”. Придобивана професия - МЕНИДЖЪР В ТУРИЗМА. Учебни дисциплини с приоритетно значение за специалността: икономика на туризма, география на туризма, туроператорство, травелагентска и транспортна дейност, хотелиерство и ресторантьорство, екскурзоводство и анимация, туристически мениджмънт, управление на човешките ресурси, маркетинг и реклама, информационни технологии, бизнес чужд език и др.
  • ,,Икономика и мениджмънт”. Продобивана професия ИКОНОМИСТ МЕНИДЖЪР. Учебни дисциплини с приоритетно значение за специалността: Микро и макроикономикс, предприемачество и дребен бизнес, операционен мениджмънт, борси и борсови операции, международен бизнес, европейска интеграция, счетоводство, маркетинг и реклама, информационни технологии, бизнес чужд език и др.
  • ,,Туристическа анимация”. Продобивана професия АНИМАТОР В ТУРИЗМА. Учебни дисциплини с приоритетно значение за специалността: основи на туризма, социална психологиоя и туристическо поведение, туристическа анимация, технология и организация на спортно-развлекателната дейност в туризма, културология, реторика, етнография, сценография и др.


    Специалности с придобиване на трета квалификационна степен
  • ,,Организация и управление на хотел”. Придобивана професия ХОТЕЛИЕР.
  • ,,Счетоводна отчетност”. Придобивана професия СЧЕТОВОДИТЕЛ.
  • ,,Икономическа информатика”. Придобивана професия ИНФОРМАТИК.