Компакс АД

Механизация и автоматизация на дейности.
Управление на технологични процеси.