ЕТ Апис - Ромил Колев

Фирмата се занимава с издателска дейност.

   • Възнаграждения и обезщетения Възнаграждения и обезщетения Това издание предлага систематизирано изложение на различните видове възнаграждения и обезщетения, заплащани на работниците и служителите. Подробно са разгледани правната уредба на трудовите възнаграждения... Предлага: ЕТ Апис - Ромил Колев
  • Годишен финансов отчет на предприятието - 2003 г. Годишен финансов отчет на предприятието - 2003 г. Книгата разширява и задълбочава темите за годишното счетоводно приключване, започнати с подобна разработка през 2002 г. Нови теми са проблемните за всяко предприятие отчитане на разходи за придобиване на дълготрайни активи... Предлага: ЕТ Апис - Ромил Колев
  • Годишен финансов отчет на строителното предприятие 2003 г. Годишен финансов отчет на строителното предприятие 2003 г. Настоящата книга има за цел да запълни празнината от липса на специализирана литература по счетоводно отчитане на дейността на строителните предприятия. Промените в счетоводната нормативна уредба от 2002 г. и последователните промени през 2002 и 2003 г. в данъчните закони... Предлага: ЕТ Апис - Ромил Колев
  • Годишни финансови отчети - 2003 г. Годишни финансови отчети - 2003 г. Специфичният характер на бюджетната дейност и променящата се в последните години нормативна счетоводна уредба ежегодно поставят редица въпроси по годишното приключване и съставянето на годишния финансов отчет на бюджетното предприятие. Предлага: ЕТ Апис - Ромил Колев
  • Данъчно законодателство 2004 Данъчно законодателство 2004 В книгата са поместени пълните актуализирани текстове на основните данъчни закони. Представени са подробни експертни коментари и разяснения на настъпилите промени във всички закони с акцент върху специфичните моменти, регламентирани в тях. Предлага: ЕТ Апис - Ромил Колев
  • Едноличния търговец Едноличния търговец Изданието разглежда спецификата на предприятието на едноличния търговец. Отразени са особеностите на статута, счетоводното отчитане и данъчно облагане, характерни за едноличните търговци... Предлага: ЕТ Апис - Ромил Колев
  • Наръчник за работа с персонала Наръчник за работа с персонала Целта на настоящия наръчник е да подпомогне за законосъобразното уреждане и оформяне на трудовите правоотншения в предприятието. Той дава насоки и указания в нормативната уредба, регламентираща разглежданате материя. Предлага: ЕТ Апис - Ромил Колев
  • Счетоводна практика на стопанското предприятие в 2 тома Счетоводна практика на стопанското предприятие в 2 тома I том съдържа подбор на нормативи и поднормативни актове и указания на компетентните органи, които са обект на ежедневната практика на предприятието, като правила и насоки за отчитане.
    II том съдържа раздели, групирани по методическа връзка на стопанските операции. Предлага: ЕТ Апис - Ромил Колев